Numer wpisu:2623

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:04/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 108/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Nie wniesienie przez Uczestnika budowy którejkolwiek z rat w terminie określonym w ust. 3 może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem"

Branża:Nieruchomości


Powrót