Numer wpisu:1892

Data wpisu:04/19/2010

Data wydania wyroku:05/14/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 235/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie

Oznaczenie pozwanego:MST Deweloper sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Umowa Developerska zawarta będzie w formie pisemnej w terminie przez Sprzedającego wyznaczonym za powiadomieniem Kupującego z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie stawienia się Kupującego do umowy w wyznaczonym terminie Sprzedający wyznaczy ponowny termin zawarcia umowy. Nie stawienie się na drugi z wyznaczonych terminów oznacza, że Sprzedający może odstąpić od zawarcia Umowy Developerskiej z winy kupującego i zatrzymać opłatę rezerwacyjną, o której mowa w § 4 pkt 1"

Branża:Nieruchomości


Powrót