Numer wpisu:2416

Data wpisu:07/05/2011

Data wydania wyroku:03/10/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1161/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maciej Jan Lipka

Oznaczenie pozwanego:Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 6 ust 7 " W przypadku gdy kupujący nie stawi się lub stawi się ale odmówi odbioru mimo braku wad, sprzedawca dokona samodzielnie odbioru miejsca parkingowego przesyłając kupującemu protokół odbioru, zaś kupujący nie ma prawa uchylić się od skutków prawnych tak dokonanego odbioru ani domagać się ponownego dokonania czynu odbioru w jego obecności"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 697/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót