Numer wpisu:3537

Data wpisu:08/06/2012

Data wydania wyroku:12/14/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 2051/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony zgodnie oświadczają oraz akceptują, że: Spółka może zgłosić w dowolnym czasie żądanie przeprowadzenia podziału Budynku i Nieruchomości oraz zniesienia ich współwłasności, w wyniku czego Budynek zostanie podzielony na budynek I i Budynek II, natomiast Nieruchomość zostanie podzielona na dwie działki znajdujące się pod tymi budynkami"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 grudnia 2011 r. sygn. akt. VI ACa 630/11

Branża:Nieruchomości


Powrót