Numer wpisu:2705

Data wpisu:11/07/2011

Data wydania wyroku:07/28/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1334/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Piotr Kawalec Agencja Promocyjna "KLAN 2" Piotr Kawalec

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kupującemu przysługuje prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień pozostawania w zwłoce w przekazaniu lokalu, a w przypadku nie wpłacenia przez Kupującego zaliczek w kwotach i terminach wyżej określonych, Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty odstępnego z naliczeniem kary od Kupującego"

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót