Numer wpisu:5824

Data wpisu:10/09/2014

Data wydania wyroku:03/18/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 6101/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ewelina Konert

Oznaczenie pozwanego:Janusz Szymański - OSKAR w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób trzecich"

Branża:Turystyka


Powrót