Numer wpisu:2322

Data wpisu:06/10/2011

Data wydania wyroku:12/01/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1872/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ewa Hellmann

Oznaczenie pozwanego:HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym HDI, zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne w chwili, w której doszłoby do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót