Numer wpisu:5440

Data wpisu:11/14/2013

Data wydania wyroku:08/14/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 357/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:"Geo, Mieszkanie i Dom" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony ustalają, że indywidualne ustalenia stron zawarte w umowie są jednoznaczne i zrozumiałe dla strony kupującej oraz, że propozycje strony sprzedającej zostały przyjęte bez uwag bądź zmienione w trybie negocjacji przez strony"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1568/12) prostujący oczywiste omyłki w sentencji zaskarżonego wyroku i zmieniający zaskarżony wyrok w części w punkcie pierwszym, w zakresie w jakim wyrok ten uznaje za niedozwolone jedno postanowienie wzorca umowy i powództwo w tym zakresie oddala (apelacja pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 sierpnia 2012 r.)

Branża:Nieruchomości


Powrót