Numer wpisu:1006

Data wpisu:01/23/2007

Data wydania wyroku:11/23/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 156/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Versus” Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po ich stronie, kiedy zostało złożone pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi w rozliczeniu nominalnym, po podpisaniu nowej umowy sprzedaży na przedmiotowy lokal. Bądź w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy po wypowiedzeniu”

Branża:Nieruchomości


Powrót