Numer wpisu:2314

Data wpisu:06/10/2011

Data wydania wyroku:11/24/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 287/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Iwona Kostecka - Agencja Turystyki Językowej "LINGWISTA" Iwona Kostecka z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uzupełnienia złożonych reklamacji mogą być składane na piśmie u organizatora nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej za pokwitowaniem na piśmie przez pilota / rezydenta w trakcie trwania imprezy, zgodnie z pkt 7.2"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2010 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 316/10)

Branża:Inne usługi


Powrót