Numer wpisu:4535

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:02/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3393/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jacek Śliwiński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów o których mowa w pkt 10 działu "Odszkodowania i reklamacje", Zleceniobiorca informuje o tym niezwłocznie Zleceniodawcę na piśmie (w ciągu maksymalnie 48 godzin) oraz telefonicznie (w ciągu maksymalnie 24 godzin), wzywając do uzupełnienia wskazanych w wezwaniu braków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia"

Branża:Inne usługi


Powrót