Numer wpisu:343

Data wpisu:03/01/2005

Data wydania wyroku:01/17/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 102/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:BRE.lokum Sp. z o.o. w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku rozwiązania przez Spółkę umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Spółka zwraca Nabywcy wpłacone dotychczas przez niego kwoty, dopiero po zawarciu umowy na sfinalizowanie zakupu Mieszkania z nowym nabywcą i po wpłaceniu przez niego na rachunek Spółki kwoty stanowiącej równowartość kwot wpłaconych Spółce przez dotychczasowego Nabywcę”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót