Numer wpisu:4092

Data wpisu:12/07/2012

Data wydania wyroku:06/12/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 298/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:"Budland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony postanawiają, że w przypadku nie zawarcia z przyczyn, za które odpowiada jedna ze stron:
- Umowy Przyrzeczonej 1 - strona, z powodu której nie doszło do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 1 zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy złotych);
- Umowy Przyrzeczonej 2 - strona, z powodu której nie doszło do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 2 zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 2 000, 00 (dwa tysiące złotych)"

Branża:Nieruchomości


Powrót