Numer wpisu:6358

Data wpisu:04/07/2016

Data wydania wyroku:01/22/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 32997/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Renata Bali

Oznaczenie pozwanego:Marek Masny - MAGENDA Marek Masny z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający i Pośrednik ustalają, że wynagrodzenie Pośrednika za czynności objęte niniejszą umową, t.j. w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy przedwstępnej, zobowiązujacej lub umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości zaprezentowanej Zamawiającemu przez Pośrednika, wynosi ..... % ceny transakcyjnej + podatek VAT 23% i jest płatne w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości"

Branża:Nieruchomości


Powrót