Numer wpisu:4498

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:06/04/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3124/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Hoffman

Postanowienie uznane za niedozwolone:"DAREX USŁUGI nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich"

Branża:Inne usługi


Powrót