Numer wpisu:3532

Data wpisu:08/06/2012

Data wydania wyroku:12/14/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 2051/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego: Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spółka zobowiązała się do pobierania ciepła od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. dla Budynku, przez okres minimum 3 lat. Wskazane zobowiązanie zostanie przejęte przez wspólnotę mieszkaniową, na co Nabywca wyrazi zgodę w Umowie Sprzedaży i udzieli w tym celu stosownego pełnomocnictwa"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 grudnia 2011 r. sygn. akt. VI ACa 630/11

Branża:Nieruchomości


Powrót