Numer wpisu:1349

Data wpisu:03/03/2008

Data wydania wyroku:10/31/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 90/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS-Budostal-3 Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Planowany termin oddania lokalu IV kwartał 2006 roku. TBS-Budostal-3 Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo, że określony w pkt. 5 termin może ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy przedmiotowego budynku, także w sytuacji wystąpienia innych przyczyn niezależnych od TBS-Budostal-3 Sp. z o. o."

Branża:Nieruchomości


Powrót