Numer wpisu:6503

Data wpisu:07/22/2016

Data wydania wyroku:04/13/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 477/16

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Joanna Psiuch - JP NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie jak w § 4 pkt 4 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawrze umowę sprzedaży w okresie 12 m-cy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, a Nabywcą będzie klient wskazany przez Pośrednika w czasie jej trwania"

Branża:Nieruchomości


Powrót