Numer wpisu:4995

Data wpisu:06/25/2013

Data wydania wyroku:12/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1099/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:KMW Residental Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stawek podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, cena określona w §2 może ulec zmianie odpowiednio do skutków zmian podatków od towarów i usług"

Branża:Nieruchomości


Powrót