Numer wpisu:2564

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:06/21/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1928/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Grajan Tour Sp. z o.o. w Olsztynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli Klient zrezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Biuro potrąca:
- Opłatę manipulacyjną w wysokości 5 % ceny - przy rezygnacji do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy
- 25 % ceny - przy rezygnacji między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy
- 50 % ceny - przy rezygnacji między 15 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy
- 90 % ceny - przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy"

Branża:Turystyka


Powrót