Numer wpisu:4571

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:02/05/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4703/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dorota Pękalska - Biuro Nieruchomości "Nowogrodzka" Dorota Pękalska z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku naruszenia postanowień pkt 4c Zlecający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 2% wartości nieruchomości wskazanej w umowie"

Branża:Nieruchomości


Powrót