Numer wpisu:1808

Data wpisu:12/21/2009

Data wydania wyroku:10/27/2008

Sygnatura akt:XVII AmC 70/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Arkada-Invest sp. z o.o. w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedający zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 0,01% ceny ustalonej w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w wydaniu Nabywcy lokalu ponad termin określony w § 4 ust. 1, za powstałą z przyczyn zależnych od niego zwłokę w dotrzymaniu terminów określonych w § 4 ust. 1."

Uwagi:wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 8 lipca 2009 (sygn. akt VI Aca 57/09)

Branża:Nieruchomości


Powrót