Numer wpisu:1273

Data wpisu:10/30/2007

Data wydania wyroku:05/18/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 82/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W razie nieprawidłowego wydruku (np. brak wydruku, wydruk niekompletny, nieczytelny lub niezgodny z wzorcem umieszczonym w pojeździe) pasażer jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt prowadzącemu pojazd okazując bilet z nieprawidłowym wydrukiem."

Branża:Inne usługi

Wyrok:

Powrót