Numer wpisu:3353

Data wpisu:07/06/2012

Data wydania wyroku:01/26/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3235/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Adam Janowski

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Budowlane "Leg-bud" Gabrysiak Chodzyński spółka jawna w Legionowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wpłaty zostaną dokonane w złotych polskich. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień podpisania niniejszej umowy stawka podatku VAT na lokal mieszkalny wynosi 7 %, a na miejsce postojowe w garażu podziemnym 22 %. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi odpowiednia zmiana ceny na sprzedaż lokali mieszkalnych, garaży lub miejsc postojowych"

Branża:Nieruchomości


Powrót