Numer wpisu:1514

Data wpisu:11/03/2008

Data wydania wyroku:08/07/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 85/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Rafał Sangowski

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Cigna Stu" S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W razie kradzieży (zaginięcia) pojazdu, Cigna Stu S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania.”

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2008 r. (Sygn. akt VI ACa 1526/07)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót