Numer wpisu:7084

Data wpisu:03/21/2018

Data wydania wyroku:03/23/2017

Sygnatura akt:XVII AmC 3006/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Cyryl Cyberski

Oznaczenie pozwanego: Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika, przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy sprzedaży lub innej umowy dotyczącej zbycia Nieruchomości pomiędzy Zamawiającym, a zbywcą Nieruchomości przedstawionej Zamawiającemu przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w kwocie 130 % wynagrodzenia określonego w § 3."

Branża:Nieruchomości


Powrót