Numer wpisu:3909

Data wpisu:10/29/2012

Data wydania wyroku:06/18/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 271/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Gospodarczy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:"Budland" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, Strony deklarują rozwiązywać polubownie. Przy braku porozumienia w kwestii polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawy rozpatrywane będą przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla miejsca wykonania umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót