Numer wpisu:1203

Data wpisu:07/11/2007

Data wydania wyroku:04/16/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 43/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budwnictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Nieprzewidziane przez Sprzedającego okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowane przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania decyzji administracyjnych oraz wymaganych na tych decyzjach klauzul będą skutkowały przesunięciem terminu wybudowania budynku i lokalu oraz wydania lokalu Kupującemu o okres niezbędny do zakończenia budowy nie krótszy o czas trwania budowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót