Numer wpisu:5802

Data wpisu:08/29/2014

Data wydania wyroku:06/19/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 193/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Michał Kudła-Kudkov Michał Kudła z siedzibą w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miasta Lublina"

Branża:Inne usługi


Powrót