Numer wpisu:1255

Data wpisu:09/04/2007

Data wydania wyroku:04/30/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 66/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Artur Sobol - Firma "Sobol'a" z/s w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W sprawach nie uregulowanych w tej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy"

Branża:Nieruchomości


Powrót