Numer wpisu:4576

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3826/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Orlikowski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Firmy"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót