Numer wpisu:2475

Data wpisu:08/08/2011

Data wydania wyroku:03/30/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 124/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 4 pkt 5 "Przedwstępnej umowy sprzedaży" " strony ustalają, ze realizator uprawniony jest do dokonywania zmian w przedłożonym projekcie architektonicznym o ile okażą się one konieczne ze względu na realizację podmiotowej inwestycji, jeżeli wspomniane zmiany nie spowodują istotnego obniżenia standardu wykończenia inwestycji opisanego w § 2 pkt 3"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2010 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 124/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót