Numer wpisu:1417

Data wpisu:05/27/2008

Data wydania wyroku:01/31/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 262/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Poland Alloys Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Jeżeli skutkiem okoliczności o których mowa w ust. 2 istnieje trwała niemożliwość realizacji inwestycji, umowa niniejsza ulega rozwiązaniu, a wpłacone kwoty zostaną zwrócone w ciągu 90 dni od rozwiązania umowy bez odliczania lub zapłaty kar umownych przewidzianych umową. "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót