Numer wpisu:2523

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:05/11/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 162/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Home Broker spółka akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Za wykonanie czynności o których mowa z § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,9 % ceny sprzedaży Nieruchomości brutto wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 22 % podatek od towarów i usług VAT"

Branża:Nieruchomości


Powrót