Numer wpisu:5831

Data wpisu:10/28/2014

Data wydania wyroku:04/15/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 429/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki

Oznaczenie pozwanego:Sebastian Mozer - Print&Copy z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"P&C nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie staranności w wyborze wykonawców"

Branża:Inne usługi


Powrót