Numer wpisu:5366

Data wpisu:10/18/2013

Data wydania wyroku:08/26/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9015/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Przemysław Ryżek

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, skutkuje karą umowną w wysokości podwójnego wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, naliczonego od kwoty określonej w par. 6 tej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót