Numer wpisu:6359

Data wpisu:04/07/2016

Data wydania wyroku:01/22/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 32997/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Renata Bali

Oznaczenie pozwanego:Marek Masny - MAGENDA Marek Masny z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego będzie bezskuteczne, jeżeli przed jego dokonaniem, w dacie jego dokonania lub po dokonaniu wypowiedzenia umowy zawarł on - chociażby bez udziału Pośrednika - umowę przedwstępną, zobowiązującą bądź umowę rozporządzającą przenoszącą prawa do Nieruchomości, która została mu zaprezentowana przez Pośrednika przed dokonaniem wypowiedzenia; warunek ten w razie ziszczenia się będzie mieć moc wsteczną"

Branża:Nieruchomości


Powrót