Numer wpisu:1259

Data wpisu:09/04/2007

Data wydania wyroku:05/24/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 67/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Maria Staszczyszyn - Daniec

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Wszelkie ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi Rejonowemu właściwemu dla siedziby Pośrednika"

Branża:Nieruchomości


Powrót