Numer wpisu:2461

Data wpisu:08/08/2011

Data wydania wyroku:02/26/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 654/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mogło ich przewidzieć (awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy)"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. (VI Wydział Cywilny -sygn.akt VI ACa 773/10)

Branża:Turystyka


Powrót