Numer wpisu:1200

Data wpisu:07/11/2007

Data wydania wyroku:04/16/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 43/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Nie zachowanie przez Sprzedającego terminu zawarcia umowy sprzedaży w/w lokalu spowodowane przez przedłużającą się procedurę administracyjną zmierzającą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku strony uznają za niezawinione działanie przez Sprzedającego i ustalą nowy termin zawarcia umowy sprzedaży"

Branża:Nieruchomości


Powrót