Numer wpisu:2887

Data wpisu:02/29/2012

Data wydania wyroku:10/25/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 251/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Tygielski

Oznaczenie pozwanego:Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:w § 10 ust. 4 pkt A o treści: "W przypadku odstąpienia od umowy przez nabywcę na zasadach określonych w ust. 3 powyżej lub z innych przyczyn leżących po stronie nabywcy, inwestor zwróci nabywcy sumę wpłaconych kwot w wysokości nominalnej (bez odsetek) pomniejszoną o należne inwestorowi i niezapłacone ustawowe odsetki (od zapłaconych po terminie rat)"

Branża:Nieruchomości


Powrót