Numer wpisu:4489

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:05/30/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5499/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Piasecznie

Oznaczenie pozwanego:Harmedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest zgodnie z art. 34 kpc w zw. z art. 454 kc Sąd miejsca wykonania umowy. W przypadku świadczenia na rachunek bankowy sprzedającego będzie to Sąd właściwy dla miasta Opalenica, bowiem rachunek bankowy, na który zgodnie z umową Kupujący zobowiązany jest uiścić kwotę znajduje się w BZ WBK SA o/Opalenica"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 listopada 2012 r. uchylający wyrok zaoczny z dnia 30 maja 2012 r. w pkt. 1 tiret 1 oraz 3 i oddalający powództwo w tym zakresie

Branża:Handel elektroniczny


Powrót