Numer wpisu:6520

Data wpisu:08/09/2016

Data wydania wyroku:04/21/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 445/16

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Bydgoszczy"

Branża:Nieruchomości


Powrót