Numer wpisu:2527

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:07/05/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 988/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Maciej Gościniak - CYKLOTRAMP Biuro Turystyczno-Usługowe z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen imprezy w przypadku skokowego wzrostu cen: np. transportu, paliw, ceł, podatków lub kursów walut, nie później jednak, niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy"

Branża:Turystyka


Powrót