Numer wpisu:2311

Data wpisu:06/10/2011

Data wydania wyroku:01/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1874/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ewa Górecka

Oznaczenie pozwanego:ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"[...] Jeżeli Ubezpieczający, Uposażony, lub inny adresat korespondencji zmienił adres korespondencyjny i nie powiadomił o tym Ubezpieczyciela w formie wskazanej w ust. 1, to przyjmuje się, że Ubezpieczyciel przekazał korespondencję i wywiera ona skutki prawne po upływie 30 dni od dnia jej wysłania na ostatni podany adres"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót