Numer wpisu:4693

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3026/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:COE Teleinformatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku naruszenia przez Abonenta obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 5.1 lit. b), e), f), j), Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 1000,00 zł"

Branża:Usługi internetowe


Powrót