Numer wpisu:4720

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:12/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5126/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Księgarni lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót