Numer wpisu:4742

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:05/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1123/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Eterna w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:R-STONE LOGISTICS PRESTIGE sp. k. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miasta Krakowa"

Branża:Inne usługi


Powrót