Numer wpisu:1322

Data wpisu:02/12/2008

Data wydania wyroku:07/03/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 102/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Dariusz Murawski

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności składki lub pierwszej raty składki (o godzinie 0:00 dnia następnego po tym terminie), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót