Numer wpisu:1462

Data wpisu:07/09/2008

Data wydania wyroku:01/16/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 38/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jacek Kuropatwiński

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela z upływem 14-go dnia od wyznaczonego terminu płatności składki lub pierwszej raty składki bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy”

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2007 r. (Sygn. akt VI ACa 438/07)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót